STRYKÓW, 07.09.2017 r.

I.  Definicje.

 1.      Klient -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.splendid.pl;
 4.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.splendid.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5.      Towar – produkty prezentowane z Sklepie Internetowym;
 6.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Uniglob sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7.      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 II. Postanowienia ogólne. 

 1.         Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.splendid.pl
 1.         Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1.         Właścicielem Sklepu Internetowego splendid.pl działającego pod adresem www.Splendid.pl jest spółka „UNIGLOB” Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, przy ul. Ozorkowska 8, 95-010 Stryków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX wydział KRS pod numerem KRS 0000065203, o numerze NIP 7331000581, o numerze REGON 470875579, o kapitale zakładowym w wysokości 2858000 zł, wpłaconym w pełnej wysokości.
 1.         Usługodawca (zwany dalej: Sklepem) świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaż towarów z zakresu dekoracji wnętrz.
 2.         Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)     zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b)     warunki i zasady składania drogą elektroniczną oraz telefonicznie Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c)     zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1.         Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)     komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1.         Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Uniglob sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 1.         Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.splendid.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 1.         Informacje o Produktach (towarach) podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 543 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1.      Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest rejestracja w jego ramach.
 1.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie danych teleadresowych, udostępnianego w koszyku.
 1.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 1.      Uniglob sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)     podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

b)     dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c)     dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Uniglob sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Uniglob sp. z o.o.

       5.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Uniglob sp. z o.o.

       6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Uniglob sp. z o.o.;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.     Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.splendid.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia, telefonicznie: 42 6161201 lub przez email info@splendid.pl. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez email można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.splendid.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie rubryk formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

5. Poprzez podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail) oraz akceptacja Regulaminu, w trakcie składania zamówienia następuje automatyczna rejestracja Klienta.

6.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” –Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Uniglob sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje zamówienie SPLENDID”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo nabywca zobowiązany jest do przekazania wszystkich koniecznych i danych do wysyłki towaru i wystawienia faktury tj. imię, nazwisko (lub nazwa firmy), adres wysyłki, numer NIP (w przypadku firmy), telefon kontaktowy, email.

14.     Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych w formularzu danych drogą telefoniczną lub e-mailową.

15.     Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. 

16.     W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany telefonicznie lub poprzez podany email o tym fakcie przez Sklep i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy w przypadku płatności z góry za pośrednictwem platnosci.pl

17.     Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru lub z innych ważnych przyczyn. W szczególności w przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu.

18.     W przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem Tpayrealizacja zamówienia rozpoczyna się po zatwierdzeniu płatności przez Tpay.

19.     W przypadku zamówienia za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się od razu po wpłynięciu formularza zamówienia na skrzynkę poczty elektronicznej Sklepu. W przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy, realizacja rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

20.  Anulowanie zamówienia jest możliwe tylko przed wysyłką towaru.

21. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

 

V. Cena

1.     Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2.     Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.     Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

4.     Sklep  umożliwia następujące formy płatności :

a)     Płatność za pośrednictwem serwisu Tpay.

b)    Za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

c)    Przelew na numer konta bankowego: Alior Bank 71 2490 0005 0000 4530 2980 1375

 

VI. Warunki i koszty dostawy 

1.     Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówione w Sklepie internetowym Towary wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.     Dostawa towaru odbywa za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.

3.     Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie sklepu – 95-010 Stryków, Ul. Ozorkowska 8 po uprzednim ustaleniu telefonicznie lub e-mailem terminu odbioru.

4.     Podstawowa stawka wysyłki zakupionych towarów wynosi 12 zł brutto jednak może ona zostać pomniejszona na skutek obowiązujących promocji lub na skutek osiągnięcia określonej łącznej wartości zakupionych towarów.

5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez klienta zamówienia.

6.     Informacja o aktualnie obowiązujących promocjach umieszczona jest w zakładce „promocje”  na stronie głównej.

7.     Klient powinien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące stanu przesyłki i towaru, zaznaczając ten fakt na liście przewozowym w momencie kwitowania odbioru.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.splendid.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@splendid.pl Uniglob sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.     Produkty posiadają gwarancję producenta / sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji określone są w dokumencie gwarancji dołączonym do towaru. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z warunkami gwarancji.

4.     Podstawy reklamacji nie mogą stanowić nieznaczne różnice w odcieniu koloru lub wyglądu towarów prezentowanych na zdjęciach z  otrzymanymi, jeśli różnice te wynikają z ustawień podlegających regulacji parametrów monitora komputera, z którego składane było zamówienie.

5.     Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po przesłaniu protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

6.     Koszty przesyłki odsyłanej do sklepu w przypadku reklamacji pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty przesyłki zwracane są przelewem na konto wskazane przez Klienta a w przypadku nie wskazania konta przekazem pocztowym..

7.     Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.

 

VIII.  Prawo odstąpienia od umowy

1.     Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia towaru. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres sklepu Uniglob Sp. Z O.O., ul. Ozorkowska 8, 95-010 Stryków z dopiskiem „Zwrot”  bądź na adres e-mail: info@splendid.pl i odesłanie towaru. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.     Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony na adres Sklepu wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

3.     Klient ponosi koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu.

4.     Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zamówienia nastąpi w zależności od wybranej formy płatności. Przy płatności za pośrednictwem Tpay koszty zostanie zwrócony w sposób wybrany przy dokonywaniu płatności. W przypadku pobrania gotówki przy odbiorze przesyłki koszt zostanie zwrócony na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany przez klienta adres, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwróconego towaru.

5.     W przypadku wystawienia faktury przez Sklep klient zobowiązany jest po zwrocie towaru do podpisania i odesłania faktury korygującej

6.     Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. 

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Sklepu wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ww. ustawy jest „UNIGLOB” Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie ul. Ozorkowska 8,  95-010 Stryków.

X. Postanowienia końcowe    

 1. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem są właściwe sądy wskazane w przepisach dotyczących postępowania cywilnego
 2. Do Rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest Konsumentem właściwy jest sąd miejsca siedziby Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu . Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).